Maksullisten puhelinpalveluiden tuottamisen perusnormisto

Takaisin normiston sisällysluetteloon

(1.12.2010)

I luku JOHDANTO

 

Puhelinpalvelumarkkinoita valvoo MAPEL (Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta), joka on perustettu vuonna 1998.

MAPEL on luottamustoimielin, jonka toimivalta perustuu vapaaehtoisuuteen ja itsesääntelyyn. MAPELiin kuuluu puheenjohtajan lisäksi jäseniä, jotka edustavat eettistä, markkinoinnillista ja juridista asiantuntemusta. Lautakunnassa ovat edustettuina kaikki toimijatahot. Erityisesti kuluttajien, palveluntuottajien ja teleyritysten mielipiteet ovat lautakunnassa edustettuina. Lautakunnan apuna toimii puhelinpalveluasiamies.

MAPEL ja puhelinpalveluasiamies muodostavat sähköisten lisäarvopalveluiden itsesääntelyorganisaation, johon voivat turvautua niin palveluntuottajat, kuluttajat, teleyritykset, viranomaiset kuin mediakin, kun heille ilmaantuu maksullisiin puhelinpalveluihin liittyviä kysymyksiä. MAPELin toiminta ja päätökset perustuvat sähköisten lisäarvopalveluiden tuottamisen perusnormistoon, voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

MAPEL ja puhelinpalveluasiamies valvovat perusnormiston noudattamista. MAPELin tehtävänä on luoda ja ylläpitää alalla toimivien keskuudessa hyvää palvelutuotantotapaa.

MAPEL on perustettu vastaamaan erityisesti kuluttajien ongelmiin, joita he kokevat käyttäessään uusien teknologioiden mahdollistamia sähköisiä lisäarvopalveluita. Puhelinpalveluiden tuottamisen perusnormisto on laadittu ensimmäisen kerran vuonna 1995. Tämä on sen viides painos. Sähköisten lisäarvopalveluiden tuottamisen perusnormisto määrittää ne rajat, joissa palveluntuottaja liikkuu tuottaessaan lisämaksullisia palveluita.

Sähköisten lisäarvopalveluiden tuottamisen perusnormiston tavoitteena on saada kaikkien tuottajien palveluiden tarjontaan liittyvät toiminnot hyvän ja käytäntöjen mukaisiksi. Tällaisia ovat erityisesti markkinointiin, numerointiin, hintatietoihin ja palveluiden luokitteluun liittyvät kysymykset.

Noudattamalla perusnormistoa ja MAPEL:in suosituksia palveluntuottaja voi olla varma siitä, että hänen palvelunsa ovat laadukkaita ja hyväksyttyjä.
 

II luku MÄÄRITELMIÄ
 

Maksullisilla puhelinpalveluilla tarkoitetaan palvelunumeroilla osoitettuja puhelin- ja lyhytsanomapalveluita, joita tarjotaan Viestintäviraston teknisiin määräyksiin perustuvien numerosarjojen mukaisissa palveluluokissa.

Maksullinen puhelinpalvelu voi olla myös palvelu, joka toimii normaalissa tilaajanumerossa ja palvelu laskutetaan puhelinlaskussa erillään.

Lisämaksullinen lyhytsanomapalvelu on palvelu, jossa palvelun tuottaminen tapahtuu viestintäviraston myöntäminen lyhytsanomapalvelunumeroiden kautta ja palvelun laskuttaa teleyritys laskullaan. Lyhytsanomanumerot on numeroitu viestintäviraston teknisten määräysten mukaisiin palveluluokkiin.

Lisämaksullinen WAP-palvelu on palvelu, jossa palvelu tuotetaan teleyrityksen WAP-yhdyskäytävän kautta ja laskutetaan WAP-laskutuksen kautta.

Teleyritys tarkoittaa sellaista yhteisöä, joka ylläpitää televerkkoa ja/tai suorittaa laskutuksen sen käytöstä.

Laskutuspalvelusopimus on teleyrityksen ja palveluntuottajan välinen sopimus, jossa sovitaan osapuolten välisistä suhteista tuotettaessa ja laskutettaessa palveluita lisämaksullisilla palvelunumeroilla, tekstiviesteillä tai WAP-laskutuksella.

Palveluntuottaja on yritys tai yhteisö, joka on osapuolena laskutuspalvelusopimuksessa teleyrityksen kanssa. Perusnormistossa ei tehdä eroa palveluntuottajan ja palveluntarjoajan välillä.

Kestotilauspalvelulla tarkoitetaan tässä teksti-, WAP ja/tai multimediaviestintään perustuvaa palvelua, jossa käyttäjä tilaa palvelun matkapuhelimellaan palveluntuottajalta. Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa viesteihin tai aikaan perustuen, kunnes tilaaja lopettaa palvelun.

 

III luku MAKSULLISTEN PUHELINPALVELUIDEN EETTINEN LAUTAKUNTA


MAPEL:in kokoonpano

1§ Lautakunnan jäsenet

Lautakunnan jäsenet valitsee Teleforum ry:n hallitus. Valinta tehdään Teleforum ry:n varsinaisen vuosikokouksen jälkeen. Lautakunnan toimikausi alkaa, kun hallitus on valinnan tehnyt. Jäsenen toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes Teleforum ry:n hallitus valitsee uuden lautakunnan tai korvaavan jäsenen eronneen jäsenen tilalle.

2§ Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Teleforum ry:n hallitus valitsee lautakunnan puheenjohtajan. Lautakunnan varapuheenjohtajan valitsee tarvittaessa lautakunta. Teleforum ry:n hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia lautakunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

3§ Puhelinpalveluasiamies

Puhelinpalveluasiamiehen valitsee ja nimittää Teleforum ry:n hallitus yhteistyössä MAPEL:n kanssa.
 

Asian käsittely

4§ Asian vireille tulo

Kuka tahansa voi saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä joko lautakunnalle tai puhelinpalveluasiamiehelle. 

5§ Asian valmistelu ja selvitysten hankkiminen

Ensisijaisena menettelytapana on puhelinpalveluasiamiehen itsenäisesti toimeenpanema vapaamuotoinen käsittely, jonka tavoitteena on ratkaista vireille saatettu asia neuvotteluteitse asianosaisten kesken.

Jos asiaa ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, puhelinpalveluasiamies valmistelee asian lautakunnan käsiteltäväksi. Vapaamuotoisessa käsittelyssä saavutetuista tuloksista riippumatta asia voidaan joka tapauksessa käsitellä lautakunnanssa, jos tapauksella on ennakkotapauksellista merkitystä tai muutoin laajaa merkitystä tai jos puhelinpalveluasiamies muulla perusteella katsoo aiheelliseksi saattaa asian lautakunnan arvioitavaksi. 

Ennen asian käsittelyä lautakunnassa on kaikille asianosaisille varattava mahdollisuus kohtuullisessa ajassa lausua kirjallisesti oma näkemyksensä käsiteltävänä olevasta asiasta. Tämän mahdollisuuden käyttämättä jättäminen ei estä asian käsittelyä lautakunnassa.

Puhelinpalveluasiamies hankkii mahdolliset asiantuntijalausunnot ja muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliseksi katsomansa selvitykset.

6§ Asian käsittely lautakunnan kokouksessa

Valmistelun päätyttyä puhelinpalveluasiamies esittelee viivytyksettä asian lautakunnalle. Ellei erityisistä syistä muuta johdu, asia on käsiteltävä ja siitä annettava päätös ensimmäisessä valmistelun päättymisen jälkeisessä lautakunnan kokouksessa. 

Mikäli lautakunta asian käsittelyn aikana katsoo asiassa tarvittavan lisäselvityksiä, voidaan asian käsittely siirtää seuraavaan lautakunnan kokoukseen tai siihen saakka kunnes tarvittavat selvitykset on saatu.

Jos käsiteltäväksi tuleva asia on sen luonteinen, että siihen pitää nopeasti saada lautakunnan päätös, on lautakunta kokoon kutsuttavissa kolmen päivän varoitusajalla.

Jos lautakunnan käsiteltävänä oleva asia on samanaikaisesti oikeudenkäynnin kohteena  tai muiden viranomaisten käsiteltävänä, lautakunta voi keskeyttää asian käsittelyn. Lautakunta voi myös harkintansa mukaan itse saattaa asian viranomaiskäsittelyyn.

7§ Päätöksenteko erimielisyystilanteissa

Jollei lautakunta pääse käsittelemässään asiassa yksimielisyyteen, tehdään päätös avoimella äänestyksellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänestyksestä ja sen tuloksesta on tehtävä merkintä pöytäkirjaan.

8§ Esteellisyys

Lautakunnan jäsenen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin ollessa asian osapuolena taikka läheisessä suhteessa asiaan tai jos muutoin on aihetta epäillä hänen riippumattomuuttaan tai yleistä luottamusta hänen riippumattomuuteensa, tulee hänen, mikäli asia ei muutoin tule esille, tuoda itse epäilyksensä esteellisyydestä lautakunnan tietoon.

Henkilön esteellisyydestä päättää koolla oleva lautakunta.

9§ Päätösvaltaisuus

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jäsenistä vähintään kaksi ovat paikalla. Lautakunnan kutsuu kokoon puhelinpalveluasiamies, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10§ Asian käsittelyn ja päätösten julkisuus

Puhelinpalveluasiamiehen ja lautakunnan tietoon tulleet käsiteltävää asiaa koskevat seikat ja selvitykset eivät ole julkisia.  Puhelinpalveluasiamies ja lautakunta voivat harkintansa mukaan tiedottaa käsiteltävistä asioista. Lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia ellei lautakunta erikseen toisin päätä.

Lautakunnan antamat päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Lautakunta voi kuitenkin harkintansa mukaan rajoittaa julkisuuden koskemaan asianosaisia tai tarkoituksenmukaisuussyin muutoin rajoittaa päätöstensä julkisuutta. Erityisesti lautakunnan on huomioitava asianosaisena olevan kuluttajan etu ja yksityisyyden suoja harkitessaan onko päätöksen tai sen osan julkisuutta rajoitettava.

11§ Asian uudelleen käsitteleminen

Lautakunnan päätökset ovat lopullisia eikä niihin voi hakea muutosta.

Jos lautakunnan päätös on tehty virheelliseen tietoon tai väärinkäsitykseen perustuen, voi lautakunta omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyynnöstä käsitellä saman asian uudestaan ja antaa asiassa uuden päätöksen.

12§ Pöytäkirja

Lautakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

SEURAAMUKSET

13§ Korjausvelvoite, kieltomääräys ja hyvitys

Valituksen kohteena oleva palveluntuottaja voidaan velvoittaa korjaamaan toiminnassaan havaittu epäkohta välittömästi tai päätöksessä mainitun määräajan kuluessa.

Palveluntuottajaa voidaan kieltää jatkamasta toimintaansa tai tietyn palvelun tarjoamista Suomessa. Kielto voidaan asettaa ehdollisena siten, että kiellon voimaanastuminen edellyttää palveluntuottajan lyöneen laimin velvollisuutensa korjata virheelliseksi katsottua toimintaansa.

Palveluntuottaja voidaan velvoittaa hyvittämään virheellisestä toiminnastaan kuluttajalle aiheutunut vahinko.

PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

14§ Tiedottaminen ja teleyrityksen keskeytystoimivalta

Päätöksistä tiedotetaan asianosaisille ja muille tahoille lautakunnan tarpeelliseksi katsomassa laajuudessa ja sen mukaisesti, mitä päätösten julkisuudesta on tässä normistossa erikseen säädetty.

Jos päätökseen sisältyy kielto jatkaa tiettyä toimintaa, on Suomessa toimivilla teleyrityksillä oikeus keskeyttää asianomaisen palvelun tai palveluiden välittäminen ja laskuttaminen omien järjestelmiensä kautta.

 

IV luku PUHELINPALVELUIDEN TUOTTAMINEN

Yleisiä sääntöjä

1§ Sitoutuminen itsesääntelyyn

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tätä perusnormistoa ja maksamaan tarvittaessa Teleforum ry:n määräämää itsesääntelymaksua, jolla itsesääntely rahoitetaan.

2§  Palveluiden sisältö

Palvelut ja niiden markkinointi eivät saa olla lainvastaisia eivätkä kehottaa lainvastaisuuteen.

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja siihen liittyvistä vastuista ja velvoitteista sekä teknisestä laadusta. Palveluiden on oltava käyttäjäystävällisiä ja selkeitä eikä palveluista aiheutuvaa laskua saa tarpeettomasti kasvattaa.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjottava palvelu sijoittuu oikeaan palveluluokkaan. Lisämaksullisissa lyhytsanomapalveluissa palveluntuottaja hakee viestintävirastolta oikean palveluluokan numeron käyttöönsä. Lisämaksullisissa palvelunumeroissa numero otetaan käyttöön palveluntuottajan ja operaattorin välisellä sopimuksella. Tällöin teleyritys ja palveluntuottaja vahvistavat yhdessä sen, mihin palveluluokkaan tarjottava palvelu kuuluu.

3§ Tietojen antaminen ja palveluiden poistaminen verkosta

Teleyritys voi lautakunnan päätöksen perusteella poistaa verkosta näiden normien vastaisen palvelun tai siirtää palvelun toiseen palveluluokkaan, ellei palveluntuottaja kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa korjaa havaittuja puutteita. Mikäli palvelu on lainvastainen tai siihen liittyy lainvastaisia piirteitä, sen voi poistaa viivytyksettä.

Laskutuspalvelusopimuksen tehneen palveluntuottajan yritystiedot annetaan pyydettäessä kolmansille osapuolille. Teleyritys voi pyynnöstä antaa palveluntuottajan yhteydenotot mahdollistavat tiedot viranomaisille, MAPELille ja kuluttajille.
 

Palveluiden markkinointi

4§ Mainonnan sisältö

Mainonnan on oltava hyvän maun mukaista ja noudattaa yhteiskunnan yleisiä moraalikäsityksiä.

Mainonta ei saa antaa kuluttajalle käsitystä, että hän saa enemmän tai toisenlaista informaatiota tai palvelua kuin hän todellisuudessa saa.

Palveluiden mainonta ei saa olla sukupuolta loukkaavaa.

5§ Alaikäisten suojelu

Palveluiden mainonnassa ei saa käyttää hyväksi lasten ja nuorten herkkäuskoisuutta tai kokemattomuutta eikä asettaa koetukselle heidän kuuliaisuuttaan. Lapsiin ja nuoriin kohdistettu tai sellainen mainos, joka on omiaan vaikuttamaan heihin, ei saa sisältää henkistä, siveellistä tai fyysistä haittaa mahdollisesti tuottavaa lausumaa tai kuvallista esitystä.

6§ Hinnan ilmoittaminen

Palvelun verollinen yksikköhinta (muodossa euroa/min + npm, euroa/puhelu + npm, euroa/viesti tai euroa/kk) on mainoksessa aina esitettävä selkeästi, välittömästi numeron yhteydessä helposti luettavassa muodossa. Jos palvelulla on vähimmäishinta, tulee myös se ilmoittaa.

Hintamerkinnän on oltava selkeästi ymmärrettävissä mainoksessa. Merkinnän tulee olla riittävän suuri, jotta se on luettavissa ilman erehtymisen vaaraa.

7§ Numeron ilmoittaminen

Mainostettavien palvelunumeroiden neljä ensimmäistä numeroa on kirjoitettava numeroin yhteen erottaen ne välilyönnillä tai yhdysmerkillä muista numeroista. Esim. 0200 1234567 tai 0200-1234567.

8§ Palveluntuottajatiedot

Mainoksessa tulee aina ilmetä palveluntuottajan nimi ja yhteydenoton mahdollistavat tiedot. Palveluntuottajan nimi on yhtiön kaupparekisteriin merkitty nimi tai rekisteröity aputoiminimi. Lyhenteet eivät kelpaa. Palveluntuottajan on ilmoitettava MAPELille kaupparekisteriin merkityn nimensä lisäksi ne rekisteröidyt aputoiminimet, joita tullaan käyttämään palvelun markkinoinnissa.

Osoitteen tulee olla täydellinen niin, että se mahdollistaa postin kulun ilman arvailua tai erityistä selvitystä. Osoitteen tulee sisältää koko postinumero ja postitoimipaikka. Postitoimipaikka saa olla yksiselitteinen ja yleisesti hyväksytty lyhenne.

Yrityksen asiakaspalvelun tiedot on ilmoitettava kaikessa mainonnassa.

9§ Erikseen laskutettavat palvelut

Jos palvelu laskutetaan teleyrityksen laskusta erillisenä, tulee siitä ilmoittaa mainonnassa sekä palvelun alussa.
 

Palveluiden luokittelu

10§ Palveluluokkajako

Lisämaksulliset palvelut jaetaan palveluiden sisällön perusteella Viestintäviraston määräämiin palveluluokkiin. Palveluiden sisältöjen luokittelu perustuu varsinaisen palvelun sisältöön. Palveluluokat ovat seuraavat:

I Yleishyödylliset palvelut

Yleishyödylliset palvelut usein täydentävät palveluntuottajan muuta palvelua tai toimintaa.

I.1                  Yrityksille suunnatut palvelut

I.2                  Aikataulut ja tiedotus

I.3                  Edulliset asiointipalvelut. Edullisena voidaan pitää

                      - kertaveloitteista palvelua, jonka hinta on alle 2€ puhelulta

                      - aikaveloitteista palvelua, jonka hinta on alle 80 senttiä minuutilta

                      - yhdistelmäveloitteista palvelua, jossa kertaveloitus on korkeintaan 1,60 € ja

                      aikaveloitus alle 80 senttiä minuutilta siten, että neljän minuutin kestoisen

                      puhelun taksaksi tulee korkeintaan 3,20 €.

II Asiointipalvelut

Palveluita, joiden käyttämiseen johtava asiointitarve on tiedon, tuotteen tai palvelun saaminen, jolloin puhelinpalvelun käyttö yleensä korvaa fyysisen siirtymisen tai jonkin muun viestintätavan käytön.

II.1                Tilauspalvelut ja tavaroiden maksaminen

II.2                Henkilökohtaiset asiantuntijapalvelut

II.3                Markkinointikampanjat

II.4                Informaatiopalvelut

II.5                Ilmoitustilan myynti

II.6                Markkinatutkimukset ja mielipidemittaukset

ll.7                 Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

III Ajanvietepalvelut

Palveluita, joiden käyttämisen motiivina on ajanviete, sekä viihteeseen liittyvät palvelut.

III.1               Keskustelulinjat (jotka eivät ole kahdenkeskisiä sisällöltään eroottisiksi miellettäviä seuranhakupalveluita)

III.2               Viihteelliset asiantuntijapalvelut

III.3               Pelit

III.4               Markkinointikampanjat

III.5               Äänestykset

III.6               Muut ajanvietepalvelut

IV Aikuisviihde

IV.1               Aikuisviihdepalvelut

11§  Asiantuntija- ja neuvontapalvelut

Yrityksille suunnatut neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, joiden sisältö on selvästi myös yksityishenkilöiden hyödynnettävissä kuuluvat luokkaan II.2., muulloin luokkaan I.1.

Asiantuntijapalvelut, joissa asiantuntemus ei ole kiistatta osoitettavissa tai yleisesti tunnustettu, kuuluvat luokkaan III.2. Kuitenkin seksiin liittyvät tällaiset palvelut kuuluvat luokkaan IV.1.

Edellä mainittu asiantuntemusvaatimus koskee myös ns. kriisi- ja palvelevia puhelimia.

Asiantuntijan antamat pelivihjeet kuuluvat luokkaan III.2.

Ennusteista sääennusteet kuuluvat luokkaan II.4. silloin, kun kyseessä on meteorologin antama ennuste. Muut ennusteet sijoitetaan Ajanviete- palveluluokkaan.

12§ Informaatio ja tiedotus

Yleishyödyllisiin palveluihin luokitellaan yritysten ja julkisyhteisöjen tiedotus sekä viranomaisten edulliset asiointipalvelut. Tiedon myynti liiketoimintana kuuluu luokkaan II.

Asiointipalveluksi II.4. luokitellaan myös ajanvietteeseen tai viihteeseen, esim. urheiluun, liittyvä tiedon myynti silloin, kun kyseessä ovat faktat eikä esimerkiksi vihjeet tai ennusteet.

13§ Tilauspalvelut ja tavaroiden maksaminen

Tilauspalvelut kuuluvat pääsääntöisesti Asiointipalvelut -luokkaan seuraavin  poikkeuksin:

Aikuisviihteeseen kohdistuvat tilauspalvelut kuuluvat palveluluokkaan IV.

Tilauspalvelun luonteiset markkinointikampanjat, joiden voidaan katsoa kohdistuvan myös lapsiin, sijoitetaan ajanvietepalveluluokkaan (III.4).

14§ Ilmoitustilan myynti

Asiointipalveluluokkaan ei kuulu ilmoitustilan myynti henkilöilmoitteluun mm. henkilökohtaista- ja treffipalstoille, vaan ne sijoittaan Ajanviete ja Aikuisviihdeluokkiin riippuen palvelun markkinoinnin luonteesta.

Ilmoitustilaksi tulkitaan yhtä hyvin painettu kuin sähköinenkin media mm. puhelintreffi- ja seuranhakupalvelut.

15§ Markkinatutkimukset ja mielipidemittaukset

Viranomaisten ja markkinatutkimusyritysten järjestämät mielipidemittaukset kuuluvat luokkaan Asiointipalvelut (II.6).

Massaäänestykset riippumatta mielipidemittauksen luonteesta kuuluvat luokkaan Ajanviete ( III.5).

16§ Keskustelupalvelut

Ajanvietepalvelut -luokkaan sijoitettavilla linjoilla ei saa olla mukana palveluntuottajan ammattipuhujia vaan viestinnän on oltava palvelun käyttäjien välistä. Tähän luokkaan kuuluvat palvelut eivät saa olla sisällöltään eroottisia eikä niitä saa sellaisina mainostaa.

Muut kuin edellä mainitut ehdot täyttävät keskustelulinjat kuuluvat Aikuisviihde-luokkaan.

17§ Hengelliset palvelut

Hengelliset palvelut tilauspalveluita lukuun ottamatta sijoitetaan Ajanviete-luokkaan.

18§ Lausunto palveluluokkaan sijoittamisesta

Palveluntuottajalla on oikeus saattaa lautakunnan käsiteltäväksi kysymys siitä, mihin palveluluokkaan tietty palvelu kuuluu.  Lautakunnan on käsiteltävä asia kiireellisenä. Lausunto voidaan pyytää myös puhelinpalveluasiamieheltä. Lautakunta on sidottu antamaansa lausuntoon sille esitetyn materiaalin rajoissa. Lautakunta ei ole sidottu puhelinpalveluasiamiehen lausuntoon. Lautakunnan lausunnosta ei ole valitusoikeutta.

Hinnoittelu, laskutus ja enimmäiskesto

19§ Palveluiden hinnoittelu

Hinnoittelu on vapaata ja palveluntuottajan määrittelemää.

20§ Hintatiedote palvelun alussa

Aikaperusteisesti laskutettavat palvelut

Palveluryhmien I ja II vähintään kaksi euroa minuutilta maksavien ja palveluryhmien III ja IV vähintään yhden euron minuutilta maksavien palveluiden alussa tulee olla hintatiedote. Hintatiedote saa maksaa palvelun käyttäjälle enintään normaalin puhelumaksun, kun se on teknisesti mahdollista.

Jos palvelun hinta nousee yli 50 prosenttia kuuden (6) kuukauden aikana, on palvelun alussa kerrottava palvelun hinta vähintään kolmen (3) kuukauden ajan hinnan korotuksesta. Määräys koskee kaikkia palveluluokkia.

Tapahtumaperusteisesti laskutettavat puhelinpalvelut

Kaikissa palveluluokissa vähintään kaksi euroa maksavien palveluiden alussa on oltava hintatiedote.

Lisämaksulliset tekstiviestipalvelut

Kaikissa palveluluokissa vähintään viisi euroa maksavien palveluiden alussa on palvelun käyttäjälle erikseen ilmoitettava palvelun hinta. Lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden hintatiedote voidaan antaa seuraavilla tavoilla:

- pyytämällä tekstiviestillä käyttäjältä erillinen vahvistus (double opt-in). Vahvistuspyynnössä on mainittava palvelun nimi ja hinta sekä palveluntarjoajan nimi ja yhteystieto. Palvelu voidaan veloittaa vasta kun käyttäjä on vahvistanut tilauksen vastaamalla vahvistuspyyntöön hyväksyvästi tekstiviestillä

- sisällyttämällä palvelun hinta yksiselitteisesti käyttäjän lähettämään tilausviestiin (esim. LIPPU 5 €)

- lähettämällä käyttäjälle välittömästi tilauksen jälkeen tekstiviesti, josta käy ilmi tilatun palvelun nimi ja hinta sekä palveluntarjoajan nimi ja yhteystieto. Tämä vaihtoehto on sallittu vain palveluissa, joiden hinta on korkeintaan 10 euroa.

Lisämaksulliset WAP-palvelut

Kaikissa palveluluokissa tilattaessa maksullista palvelua, hinnan on oltava näkyvissä laskutuksen aiheuttavan linkin välittömässä läheisyydessä. Hintamerkinnän on oltava näkyvissä samalla ruudulla, jossa maksu tapahtuu.

21§ Palveluhinnan vaihtuminen

Palvelun hinnan vaihtuessa palvelun aikana uusi hinta on erikseen ilmoitettava kuluttajalle.

22§ Yleishyödylliset palvelut

Palvelun hinnan tulee olla kuluttajan kannalta kohtuullinen, muussa tapauksessa palvelu tulee sijoittaa palveluluokkaan II.

23§ Palveluiden laskuttaminen

Mikäli laskutus tapahtuu muulla tavoin kuin teleyrityksen laskun yhteydessä, tulee laskutustapa ja palvelun hinta ilmoittaa palvelun alussa olevalla tiedotteella tai viestillä, joka saa maksaa korkeintaan normaalimaksun.

24§ Palvelun enimmäiskesto lisämaksullisissa puhelinpalveluissa

III ja IV palveluluokissa palvelun enimmäiskesto on 30 minuuttia, ellei palvelua jatketa soittajan aktiivisella toimenpiteellä.
 

Erityiset säännöt

25§ Valitsijaohjelmat

Tämä pykälä koskee lisämaksullisia palvelunumeroita, joiden kautta käyttäjä voi ottaa yhteyden palveluntuottajan soittosarjaan käyttääkseen Internet-palveluita.

Palveluntuottajan tulee varmistaa, että kuluttaja on tietoinen kaikista yhteydenottoon vaikuttavista seikoista ennen päätöstä palvelun käytöstä.

Ennen jokaista yhteyttä ohjelman on näytettävä valittavan numeron hintatiedot riittävän pitkäksi ajaksi, jotta niihin voi tutustua. Tietojen on ilmestyttävä kuluttajan näytölle päällimmäisiksi, jotta ne ovat helposti luettavissa.

Valitsijaohjelma ei saa kytkeytyä verkkoon ilman käyttäjän aktiivisia toimia. Ohjelma ei saa muodostaa itsestään oletusinternetyhteyttä.

Ennen jokaista yhteyttä kuluttajalta on kysyttävä vakuutus hänen täysi-ikäisyydestään ja halustaan ottaa yhteys palveluntuottajan palveluun.

Hintatiedot eivät saa sijaita ainoastaan yleisissä käyttöehdoissa, vaan ne on esitettävä erikseen selkeästi erottuvina.

Jos kuluttajan käytössä on useampia puhelinlinjoja, tulee palveluntuottajan ilmoittaa yhteyden kokonaishinta.

Palveluntuottajan tulee estää, että käyttäjä voisi selata muuta Internet-sisältöä kuin palveluntuottajan varsinaisesti tarjoamia Internet-palveluita lisämaksullisen Internet-yhteyden ollessa avoinna.

Palveluntuottajan on ennen palvelun kytkemistä ilmoitettava operaattorille kaikki ne Internet-osoitteet, joissa kyseistä maksullista palvelunumeroa käytetään yhteyden muodostamiseen.

26§ Aikuisviihdepalvelut

Aikuisviihde- palveluluokkaan kuuluvan palvelun, jossa tapahtuu palvelun ja käyttäjän välistä kaksipuolista viestintää, palveluntuottajan tulee opastaa työntekijöitään havaitsemaan palvelua käyttävä alle 18-vuotias henkilö. Tällaisissa tapauksissa palvelu on lopetettava välittömästi.

27§ Viihdekestotilauspalvelut

Markkinointi

Palveluntuottajan on sisällytettävä kaikkeen markkinointimateriaaliin seuraava:

- selkeästi kerrottava, että kyseessä on kestotilauspalvelu. Tiedon tulee olla silmäänpistävä ja selkeästi näkyvissä tai kuultavissa kuluttajille,

- varmistettava, että palvelun käyttöehdot (mm. palvelun hinta laskutusjaksolta, irtisanomisohjeet) ovat selkeästi näkyvissä ja kuultavissa

- mainostettava yleistä lopettamiskomentoa eli ‘STOP’ komentoa tai erityisen palvelun erillistä lopettamiskomentoa, johon on myös sisällytetty sana STOP

- Palveluita markkinoidaan muutenkin niin, että lain edellyttämät velvoitteet täyttyvät

 Erillinen vahvistusviesti

Ennen kestotilauksen ja laskutuksen aloittamista on loppuasiakkaalle lähetettävä ja saatava vastaus SMS-viestiin, joka sisältää täsmälleen seuraavan viestin:

Vahvista viihde-kestotilaus.Hinta X€/kk.Lopetus:Viesti STOP numeroon

17XXX.Internet:www.xcompany.com.Vastaa OK, jos haluat tilata

palvelun.Säilytä tämä viesti

Kestotilaus voi alkaa sen jälkeen, kun loppuasiakas on vahvistanut tilauksen lähettämällä”OK” lyhytnumeroon. Jos palvelu kumuloi laskutusta(Esim. Tietovisat) seuraavaa vahvistusviestiä tulee käyttää:

Vahvista viihde-kestotilaus.Hinta vähintään X€/kk.Lopetus:Viesti STOP

numeroon 17XXX.Internet:www.xcompany.com.Vastaa OK jos haluat

tilata palvelun.Säilytä tämä viesti

Kestotilaus voi alkaa sen jälkeen, kun loppuasiakas on vahvistanut tilauksen

lähettämällä ”OK” lyhytnumeroon.


Kestotilauspalvelun aikana tapahtuva viestintä

Palveluntuottajan on lähetettävä kuluttajalle maksuton muistutusviesti vuorokausi ennen uuden tilausjakson alkamista, jossa kerrotaan seuraavat tiedot:

- Palvelun nimi

- Palvelun lopettamisohjeet

- Kerran kuukaudessa edellisessä pykälässä kerrottu informaatio on lähetettävä uudelleen kuluttajalle.

Palvelun hinta ei voi muuttua kesken tilauskauden. Jos palvelun hinta vaihtuu tilauskausien välillä, on palveluntuottajan ilmoitettava hinnan muutoksesta kaikille palvelun tilaajille. Palvelun tilaajan on erikseen vahvistettava hyväksyvänsä palvelun hinnan muutos. Tähän on liityttävä mahdollisuus ja tarvittava info palvelun sulkemiseen.

Kaikissa kuluttajalle menevissä viesteissä on oltava lähettäjän lyhytsanomanumero nähtävissä itse viestissä tai lähettäjä-kentässä. Palveluntuottajan on käytettävä tilaajalle lähettämissään viesteissä samaa samaa lyhytnumeroa, josta tilaaja on palvelun tilannut.

Jos tilaaja on tilannut useita kestotilauspalveluita yhdeltä palveluntuottajalta, on kaikista palveluista lähetettävä erikseen tässä pykälässä mainitut tiedot.