Erityiset säännöt

25§ Mobiilimaksu


Erityiset säännöt.

 1. Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että kuluttajalle on ennen maksun vahvistamista tarjottu selkeästi tieto ostettavasta hyödykkeestä ja sen hinnasta sekä tilauksen keskeisistä ehdoista.
   
 2. Maksutapahtuman yhteydessä tai välittömästi sen edellä on käytettävä erikseen määriteltyä Mobiilimaksun tunnusta siten, että maksun vahvistaessaan kuluttaja ymmärtää käyttävänsä kyseistä maksutapaa.

  2.1. Siirtymäsäännös: Mobiilimaksun tunnus on otettava käyttöön kaikissa palveluissa viimeistään 30. päivänä huhtikuuta vuonna 2016.
   
 3. Maksutapahtuman yhteydessä kuluttajalle on selväsanaisesti kerrottava, että 1) liittymä tunnistetaan automaattisesti, 2) puhelinnumero siirtyy palveluntarjoajan tietoon maksutapahtuman toteuttamiseksi ja 3) maksu veloitetaan puhelinlaskulla.
   
 4. Maksun vahvistamiseen tarkoitettu näppäin tai vastaava on merkittävä selkeästi ja sen on erotuttava selkeästi palvelun muusta sisällöstä. Merkintä voidaan toteuttaa eri tavoin, kunhan ilmaistaan selkeästi, että näppäimen painamiseen liittyy maksuvelvollisuus. Suositeltavia sanallisia ilmaisuja maksuvelvollisuuden ilmaisemiseen ovat ”osta nyt”, ”maksa nyt” ja ”vahvista ostos”.
   
 5. Joko näppäimessä tai sen välittömässä läheisyydessä on aina kerrottava yksiselitteisesti ja selkeästi hyödykkeen hinta. Hintamerkinnän tulee sisältää maininta rahayksiköstä, jonka osalta hyväksytään yleisesti käytetyt lyhenteet € ja snt.
   
 6. Maksutapahtuman tulee olla vähintään kaksivaiheinen siten, että maksun vahvistaminen edellyttää kuluttajalta vähintään kahta aktiivista näppäimen painallusta tai muuta aktiivista valintatoimenpidettä.
   
 7. Kuluttajan on voitava todeta maksutapahtuman onnistuminen tai epäonnistuminen viipymättä siten, että hän ei voi ennen tämän tiedon vastaanottamista vahvistaa uutta maksua.
   
 8. Mikäli ostettu hyödyke on sellainen, että kuluttaja ei saa sitä välittömästi ja kerralla kokonaan käyttöönsä, on maksutapahtuman onnistumisesta tai epäonnistumisesta ilmoitettava sanallisesi.   
   
 9. Kestotilaukset. Sen lisäksi mitä kohdassa 6) sanotaan, on kuluttajalle toistuvan maksuvelvollisuuden sisältävän tilauksen vahvistamisen jälkeen samassa yhteydessä sanallisesti kerrottava myös tilauksen peruutusohjeet.
   
 10. Poikkeuslupamenettely: sellaisissa palvelukokonaisuuksissa, joiden osalta voidaan varmistua siitä, että kuluttajalle tarjotaan etukäteen riittävä informaatio käytettävästä maksutavasta ja palvelun ehdoista, voidaan poikkeusluvalla palvelun sisäisten yksittäisten ostojen osalta poiketa siitä, mitä edellä kohdissa 2-4 on sanottu. Poikkeuslupamenettelyä sovelletaan ensisijaisesti sovelluskauppoihin ja sellaisiin palveluihin, jotka edellyttävät käyttäjältä rekisteröitymistä ja Mobiilimaksun aktiivista valitsemista maksutavaksi.  

 

26§ SMS-viihdekestotilauspalvelut

Markkinointi

Palveluntuottajan on sisällytettävä kaikkeen markkinointimateriaaliin seuraava:

- selkeästi kerrottava, että kyseessä on kestotilauspalvelu. Tiedon tulee olla silmäänpistävä ja selkeästi näkyvissä tai kuultavissa kuluttajille,

- varmistettava, että palvelun käyttöehdot (mm. palvelun hinta laskutusjaksolta, irtisanomisohjeet) ovat selkeästi näkyvissä ja kuultavissa

- mainostettava yleistä lopettamiskomentoa eli ‘STOP’ komentoa tai erityisen palvelun erillistä lopettamiskomentoa, johon on myös sisällytetty sana STOP

- Palveluita markkinoidaan muutenkin niin, että lain edellyttämät velvoitteet täyttyvät 

Erillinen vahvistusviesti

Ennen kestotilauksen ja laskutuksen aloittamista loppuasiakkaalle lähetettävä ja saatava vastaus SMS-viestiin, joka sisältää täsmälleen seuraavan viestin:

Vahvista viihde-kestotilaus.Hinta X€/kk.Lopetus:Viesti STOP numeroon

17XXX.Internet:www.xcompany.com.Vastaa OK, jos haluat tilata

palvelun.Säilytä tämä viesti

Kestotilaus voi alkaa sen jälkeen, kun loppuasiakas on vahvistanut tilauksen lähettämällä”OK” lyhytnumeroon.

Jos palvelu kumuloi laskutusta(Esim. Tietovisat) seuraavaa vahvistusviestiä tulee käyttää:

Vahvista viihde-kestotilaus.Hinta vähintään X€/kk.Lopetus:Viesti STOP

numeroon 17XXX.Internet:www.xcompany.com.Vastaa OK jos haluat

tilata palvelun.Säilytä tämä viesti

Kestotilaus voi alkaa sen jälkeen, kun loppuasiakas on vahvistanut tilauksen

lähettämällä ”OK” lyhytnumeroon.


Kestotilauspalvelun aikana tapahtuva viestintä

Palveluntuottajan on lähetettävä kuluttajalle maksuton muistutusviesti vuorokausi ennen uuden tilausjakson alkamista, jossa kerrotaan seuraavat tiedot:

- Palvelun nimi

- Palvelun lopettamisohjeet

- Kerran kuukaudessa edellisessä pykälässä kerrottu informaatio on lähetettävä uudelleen kuluttajalle.

Palvelun hinta ei voi muuttua kesken tilauskauden. Jos palvelun hinta vaihtuu tilauskausien välillä, on palveluntuottajan ilmoitettava hinnan muutoksesta kaikille palvelun tilaajille. Palvelun tilaajan on erikseen vahvistettava hyväksyvänsä palvelun hinnan muutos. Tähän on liityttävä mahdollisuus ja tarvittava info palvelun sulkemiseen.

Kaikissa kuluttajalle menevissä viesteissä on oltava lähettäjän lyhytsanomanumero nähtävissä itse viestissä tai lähettäjä-kentässä. Palveluntuottajan on käytettävä tilaajalle lähettämissään viesteissä samaa lyhytnumeroa, josta tilaaja on palvelun tilannut.

Jos tilaaja on tilannut useita kestotilauspalveluita yhdeltä palveluntuottajalta, on kaikista palveluista lähetettävä erikseen tässä pykälässä mainitut tiedot.

 

27§ Valitsijaohjelmat

Tämä pykälä koskee lisämaksullisia palvelunumeroita, joiden kautta käyttäjä voi ottaa yhteyden palveluntuottajan soittosarjaan käyttääkseen Internet-palveluita.

Palveluntuottajan tulee varmistaa, että kuluttaja on tietoinen kaikista yhteydenottoon vaikuttavista seikoista ennen päätöstä palvelun käytöstä.

Ennen jokaista yhteyttä ohjelman on näytettävä valittavan numeron hintatiedot riittävän pitkäksi ajaksi, jotta niihin voi tutustua. Tietojen on ilmestyttävä kuluttajan näytölle päällimmäisiksi, jotta ne ovat helposti luettavissa.

Valitsijaohjelma ei saa kytkeytyä verkkoon ilman käyttäjän aktiivisia toimia. Ohjelma ei saa muodostaa itsestään oletusinternetyhteyttä.

Ennen jokaista yhteyttä kuluttajalta on kysyttävä vakuutus hänen täysi-ikäisyydestään ja halustaan ottaa yhteys palveluntuottajan palveluun.

Hintatiedot eivät saa sijaita ainoastaan yleisissä käyttöehdoissa, vaan ne on esitettävä erikseen selkeästi erottuvina.

Jos kuluttajan käytössä on useampia puhelinlinjoja, tulee palveluntuottajan ilmoittaa yhteyden kokonaishinta.

Palveluntuottajan tulee estää, että käyttäjä voisi selata muuta Internet-sisältöä kuin palveluntuottajan varsinaisesti tarjoamia Internet-palveluita lisämaksullisen Internet-yhteyden ollessa avoinna.

Palveluntuottajan on ennen palvelun kytkemistä ilmoitettava operaattorille kaikki ne Internet-osoitteet, joissa kyseistä maksullista palvelunumeroa käytetään yhteyden muodostamiseen.
 

28§ Aikuisviihdepalvelut

Aikuisviihde- palveluluokkaan kuuluvan palvelun, jossa tapahtuu palvelun ja käyttäjän välistä kaksipuolista viestintää, palveluntuottajan tulee opastaa työntekijöitään havaitsemaan palvelua käyttävä alle 18-vuotias henkilö. Tällaisissa tapauksissa palvelu on lopetettava välittömästi.

 

Takaisin normiston sisällysluetteloon.