Seuraamukset ja päätösten toimeenpano

13§ Korjausvelvoite, kieltomääräys ja hyvitys

Valituksen kohteena oleva palveluntuottaja voidaan velvoittaa korjaamaan toiminnassaan havaittu epäkohta välittömästi tai päätöksessä mainitun määräajan kuluessa.

Palveluntuottajaa voidaan kieltää jatkamasta toimintaansa tai tietyn palvelun tarjoamista Suomessa. Kielto voidaan asettaa ehdollisena siten, että kiellon voimaanastuminen edellyttää palveluntuottajan lyöneen laimin velvollisuutensa korjata virheelliseksi katsottua toimintaansa.

Palveluntuottaja voidaan velvoittaa hyvittämään virheellisestä toiminnastaan kuluttajalle aiheutunut vahinko.

14§ Tiedottaminen ja teleyrityksen keskeytystoimivalta

Päätöksistä tiedotetaan asianosaisille ja muille tahoille lautakunnan tarpeelliseksi katsomassa laajuudessa ja sen mukaisesti, mitä päätösten julkisuudesta on tässä normistossa erikseen säädetty.

Jos päätökseen sisältyy kielto jatkaa tiettyä toimintaa, on Suomessa toimivilla teleyrityksillä oikeus keskeyttää asianomaisen palvelun tai palveluiden välittäminen ja laskuttaminen omien järjestelmiensä kautta.

 

Takaisin normiston sisällysluetteloon.