Yleisiä sääntöjä

1§ Sitoutuminen itsesääntelyyn

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tätä perusnormistoa ja maksamaan Digital Forum Finland ry:n määräämää itsesääntelymaksua, jolla itsesääntely rahoitetaan.

2§ Palveluiden sisältö

Palvelut ja niiden markkinointi eivät saa olla lainvastaisia eivätkä kehottaa lainvastaisuuteen.

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja siihen liittyvistä vastuista ja velvoitteista sekä teknisestä laadusta. Palveluiden on oltava käyttäjäystävällisiä ja selkeitä eikä palveluista aiheutuvaa laskua saa tarpeettomasti kasvattaa.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjottava palvelu sijoittuu oikeaan palveluluokkaan. Lisämaksullisissa lyhytsanomapalveluissa palveluntuottaja hakee viestintävirastolta oikean palveluluokan numeron käyttöönsä. Lisämaksullisissa palvelunumeroissa numero otetaan käyttöön palveluntuottajan ja operaattorin välisellä sopimuksella. Tällöin teleyritys ja palveluntuottaja vahvistavat yhdessä sen, mihin palveluluokkaan tarjottava palvelu kuuluu.

3§ Tietojen antaminen ja palveluiden poistaminen verkosta

Teleyritys voi lautakunnan päätöksen perusteella poistaa verkosta näiden normien vastaisen palvelun tai siirtää palvelun toiseen palveluluokkaan, ellei palveluntuottaja kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa korjaa havaittuja puutteita. Mikäli palvelu on lainvastainen tai siihen liittyy lainvastaisia piirteitä, sen voi poistaa viivytyksettä.

Laskutuspalvelusopimuksen tehneen palveluntuottajan yritystiedot annetaan pyydettäessä kolmansille osapuolille. Teleyritys voi pyynnöstä antaa palveluntuottajan yhteydenotot mahdollistavat tiedot viranomaisille, MAPELille ja kuluttajille.

Takaisin normiston sisällysluetteloon.