Hinnoittelu, laskutus ja enimmäiskesto

19§ Palveluiden hinnoittelu

Hinnoittelu on vapaata ja palveluntuottajan määrittelemää.

20§ Hintatiedote palvelun alussa

Aikaperusteisesti laskutettavat palvelut

Palveluryhmien I ja II vähintään 2,30 euroa minuutilta maksavien ja palveluryhmien III ja IV vähintään 1,15 euroa minuutilta maksavien palveluiden alussa tulee olla hintatiedote. Hintatiedote saa maksaa palvelun käyttäjälle enintään normaalin puhelumaksun, jos se on teknisesti mahdollista.

Jos palvelun hinta nousee yli 50 prosenttia kuuden (6) kuukauden aikana, on palvelun alussa kerrottava palvelun hinta vähintään kolmen (3) kuukauden ajan hinnan korotuksesta. Määräys koskee kaikkia palveluluokkia.

Tapahtumaperusteisesti laskutettavat puhelinpalvelut

Kaikissa palveluluokissa vähintään 2,30 euroa maksavien palveluiden alussa on oltava hintatiedote.

Lisämaksulliset tekstiviestipalvelut

Kestotilattavissa ja kestotilattavien kaltaisissa viihdepalveluissa on noudatettava erityistä vahvistusmenettelyä (double opt-in) siten kuin kohdassa 27§ määrätään. Muiden lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden osalta on voimassa mitä tässä pykälässä määrätään.

Kaikissa palveluluokissa vähintään viisi euroa maksavien palveluiden alussa on palvelun käyttäjälle erikseen ilmoitettava palvelun hinta. Hintatiedote on annettava jollakin seuraavista tavoista:

- pyytämällä tekstiviestillä käyttäjältä erillinen vahvistus (double opt-in). Vahvistuspyynnössä on mainittava palvelun nimi ja hinta sekä palveluntarjoajan nimi ja yhteystieto. Palvelu voidaan veloittaa vasta kun käyttäjä on vahvistanut tilauksen vastaamalla vahvistuspyyntöön hyväksyvästi tekstiviestillä

- sisällyttämällä palvelun hinta yksiselitteisesti käyttäjän lähettämään tilausviestiin (esim. LIPPU 5 €)

- lähettämällä käyttäjälle välittömästi tilauksen jälkeen tekstiviesti, josta käy ilmi tilatun palvelun nimi ja hinta sekä palveluntarjoajan nimi ja yhteystieto. Tämä vaihtoehto on sallittu vain palveluissa, joiden hinta on korkeintaan 10 euroa.

Huom! Hintarajoja (lihavoidut kohdat) korotetaan 1.11.2022 alkaen siten, että jatkossa hintatiedotteen antamisvelvollisuus koskee vähintään kuusi euroa maksavia palveluita ja jälkikäteen annettava hintatieto on sallittu korkeintaan 12 euroa maksavissa palveluissa.

 

Lisämaksulliset WAP-palvelut

Kaikissa palveluluokissa tilattaessa maksullista palvelua, hinnan on oltava näkyvissä laskutuksen aiheuttavan linkin välittömässä läheisyydessä. Hintamerkinnän on oltava näkyvissä samalla ruudulla, jossa maksu tapahtuu.

21§ Palveluhinnan vaihtuminen

Palvelun hinnan vaihtuessa palvelun aikana uusi hinta on erikseen ilmoitettava kuluttajalle.

22§ Yleishyödylliset palvelut

Palvelun hinnan tulee olla kuluttajan kannalta kohtuullinen, muussa tapauksessa palvelu tulee sijoittaa palveluluokkaan II.

23§ Palveluiden laskuttaminen

Mikäli laskutus tapahtuu muulla tavoin kuin teleyrityksen laskun yhteydessä, tulee laskutustapa ja palvelun hinta ilmoittaa palvelun alussa olevalla tiedotteella tai viestillä, joka saa maksaa korkeintaan normaalimaksun.

24§ Palvelun enimmäiskesto lisämaksullisissa puhelinpalveluissa (kumottu 13.1.2018 alkaen)

III ja IV palveluluokissa palvelun enimmäiskesto on 30 minuuttia, ellei palvelua jatketa soittajan aktiivisella toimenpiteellä. Tämä rajoitus on kumottu 13.1. 2018 alkaen, jolloin on alettu soveltaa uuden maksupalvelulain soveltamisalasäännöksiin perustuvaa 50€ ylärajaa lisämaksullisille puhepalveluille.  

Takaisin normiston sisällysluetteloon.